OFERTA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Centrum Pomocy Prawnej zajmuje się kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych, obejmując wszelkie aspekty jej działalności. Doradzamy naszym klientom w bieżącej działalności, w szczególności w zakresie prawa handlowego, cywilnego, prawa pracy i administracyjnego. Dokonujemy analizy i sporządzamy umowy handlowe oraz opinie prawne. Doradzamy naszym klientom przy zakładaniu firm oraz przekształcaniu formuły ich działalności.

STAŁA OBSŁUGA PRAWNA PRZEDSIĘBIORSTW

1. weryfikacja zawartych umów oraz nadzór bądź obsługa nowo zawieranych umów handlowych podmiotów gospodarczych,

2. reprezentowanie i doradzanie w imieniu i na życzenie podmiotu gospodarczego w stosunkach z kontrahentami podczas negocjowania i zawierania umów,

3. udzielanie porad i opinii prawnych w zakresie prawa zamówień publicznych (opiniowanie i doradztwo w procesach inwestycyjnych, w szczególności w zakresie trybów zamówienia, warunków formalnych koniecznych do spełnienia zarówno przez Zamawiającego jak i Wykonawcę, zabezpieczenia Zamawiającego przed powstawaniem sporów związanych ze stosowaniem ustawy Prawo Zamówień Publicznych),

4. udzielanie porad i opinii prawnych w zakresie funkcjonowania podmiotu gospodarczego,

5. reprezentacja przed urzędami publicznymi i sądami,

6. informowanie o zmianach przepisów prawnych mających wpływ na działalność podmiotu gospodarczego.

 

PRAWO CYWILNE

1. weryfikacja zawartych umów oraz nadzór bądź obsługę nowo zawieranych umów,

2. wydawanie opinii prawnych,

3. reprezentowanie i doradzanie w stosunkach z kontrahentami podczas negocjowania i zawierania umów,

4. informowanie o zmianach przepisów prawnych mających wpływ na działalności podmiotu gospodarczego.

PRAWO PRACY

1. doradztwo i reprezentacja w przypadku sporów sądowych,

2. pomoc prawna w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy, konstruowanie umów o pracę, umów zlecenia oraz kontraktów menadżerskich z uwzględnieniem klauzul poufności oraz zakazu działalności konkurencyjnej,

3. doradztwo przy przeprowadzaniu zwolnień grupowych,

4. opracowywanie i przeprowadzenie strategii przejęcia zakładu pracy wraz z załogą pracowniczą,

5. doradztwo, negocjowanie i przygotowanie układów zbiorowych pracy i pakietów socjalnych,

6. pomoc prawna przy uzyskiwaniu zezwoleń na zatrudnianie cudzoziemców,

7. nadzór i ewentualne propozycje zmian w regulaminach wewnętrznych (Regulamin Pracy, Regulamin Wynagradzania, Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i inne),

8. informowanie o zmianach w przepisach dotyczących prawa pracy i ich konsekwencjach,

9. prowadzenie szkoleń z zakresu prawa pracy.

PRAWO ADMINISTRACYJNE

1. udzielanie pomocy prawnej w zakresie uzyskiwania koncesji, licencji i zezwoleń administracyjnych,

2. sporządzanie opinii prawnych w zakresie zagadnień prawa administracyjnego,

3. reprezentacja przedsiębiorców w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji publicznej,

4. reprezentacja przedsiębiorców w postępowaniach sądowo – administracyjnych przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,

PRAWO SPÓŁEK

1. bieżąca obsługa korporacyjna, a w szczególności przygotowywanie i prowadzenie walnych zgromadzeń akcjonariuszy/zgromadzeń wspólników, opracowanie projektów uchwał organów spółki, prowadzenie postępowań rejestrowych przed Krajowym Rejestrem Sądowym,

2. rozwiązywanie konfliktów pomiędzy udziałowcami oraz wspólnikami, przygotowywanie umów pomiędzy akcjonariuszami/wspólnikami,

3. pomoc w procesach łączenia, podziału i przekształceń spółek handlowych, podwyższania kapitału zakładowego, przymusowego wykupu akcji, umarzania akcji oraz nabywania akcji własnych przez spółki,

4. pomoc prawna przy wprowadzaniu spółek na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, pomoc przy organizowaniu pierwszych ofert publicznych.

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

1. monitoring wierzytelności,

2. windykacja przedsądowa,

3. zabezpieczenie wierzytelności,

4. mediacja – udział w próbach ugodowego załatwienia sporu, negocjowanie rozwiązań ugodowych,

5. dochodzenie roszczeń w postępowaniu sądowym,

6. E-SĄD – elektroniczne postępowanie upominawcze (minimum formalności, ograniczenie kosztów administracyjnych, możliwość wysyłania znacznej ilości pozwów w jednym czasie,

7. prowadzenie postępowania egzekucyjnego,

8. bieżące raportowanie i informowanie podmiotu gospodarczego o stanie spraw przez czas prowadzenia windykacji.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

1. pomoc prawna przy sporządzaniu i zawieraniu umów w związku z procedurą przetargową prowadzoną w trybie zamówień publicznych,

2. sporządzanie istotnych postanowień umowy, wzorców umów,

3. pomoc prawna przy przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,

4. przygotowywanie wewnętrznych regulaminów udzielania zamówień publicznych i planów zamówień publicznych,

5. analiza prawna prawidłowości przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,

6. opiniowanie zasadności i przygotowywanie odwołań, przystąpienia do postępowań odwoławczych, sprzeciwów, opozycji i skarg, przygotowywanie projektów odpowiedzi na odwołania,

7. opinie prawne z zakresu zagadnień prawnych zamówień publicznych,

8. reprezentowanie w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami,

9. pomoc prawna w sporach dotyczących wykonywania umów zawartych w trybie zamówień publicznych.

WSPÓŁPRACA

Centrum Pomocy Prawnej współpracuje z:

 • kancelarią radców prawnych,
 • kancelarią adwokacką
 • kancelariami notarialnymi,
 • komornikami sądowymi,
 • doradcami podatkowymi,
 • doradcami ubezpieczeniowymi, finansowymi, leasingowymi,
 • księgowymi,
 • rzecznikami patentowymi,
 • tłumaczami przysięgłymi,
 • rzeczoznawcami majątkowymi,
 • ekspertami z pozostałych dziedzin,
 • innymi kancelariami prawnymi w Europie (w przypadku tzw. międzynarodowej pomocy prawnej)


PROPOZYCJA DOTYCZĄCA WYNAGRODZENIA

Centrum Pomocy Prawnej prowadzi politykę wynagradzania dostosowaną do możliwości podmiotu gospodarczego. W przypadku określenia wynagrodzenia za prowadzenie poszczególnych spraw czy projektów zapewniamy, że wynagrodzenie będzie proporcjonalne do faktycznie wykonanych czynności i osiągniętych rezultatów.

Wynagrodzenie CPP zarówno co do zasad rozliczania z Klientem jak i co do wysokości, każdorazowo ustalane jest przy uwzględnieniu stopnia trudności i złożoności sprawy, zakresu świadczonej pomocy prawnej oraz znaczenia sprawy dla Klienta.

W przypadku ustalenia wynagrodzenia „za każdą godzinę świadczenia pomocy prawnej” podstawą wyliczenia stanowi iloczyn faktycznej ilości poświęconego czasu i stawki za każdą godzinę.

CPP stosuje również formułę wynagrodzenia ryczałtowego, przewidującego stałą wysokość wynagrodzenia.

ZASADY WSPÓŁPRACY

Centrum Pomocy Prawnej świadczy pomoc prawną za pośrednictwem:

 1. poczty elektronicznej,
 2. drogą telefoniczną lub za pośrednictwem skype,
 3. porady prawne przez internet po przesłaniu zapytania wraz z opisem stanu faktycznego,
 4. opinie prawne przez internet po przesłaniu opisu stanu faktycznego wraz z niezbędnymi dokumentami,
 5. bieżący kontakt w siedzibie podmiotu gospodarczego.