OFERTA

Zapewniamy pomoc prawną w takich sprawach jak:

obrona praw pacjentów

odszkodowania medyczne, majątkowe, komunikacyjne, turystyczne

1) odszkodowania w wyniku błędów lekarskich,

2) uzyskanie zadośćuczynienia za doznany w wypadku ból i cierpienie,

3) uzyskanie odszkodowania za poniesione w związku z wypadkiem koszty leczenia, rehabilitacji,

4) sfinansowanie kosztów leczenia za granicą,

5) zakup drogiego sprzętu medycznego,

6) odszkodowanie za utracone w wyniku wypadku zarobki,

7) uzyskanie renty z tytułu ponoszenia zwiększonych kosztów, utraty powodzenia na przyszłość,


8) odszkodowania za skutki wypadku przy pracy,

9) odszkodowanie za pogorszenie sytuacji majątkowej po śmierci osoby bliskiej,

10) uzyskanie renty z tytułu utraty żywiciela rodziny,

11) odszkodowanie za zniszczone mienie,

12) odszkodowanie za skradziony lub uszkodzony samochód,

13) uzyskanie odszkodowanie, w przypadku gdy zakład ubezpieczeń niezasadnie obniża koszty naprawy, potrąca amortyzację części zamiennych, obniża odszkodowanie o wartość podatku VAT,

14) odszkodowanie za utratę wartości handlowej samochodu,

15) odszkodowania turystyczne, lotnicze

sprawy rodzinne

1) alimenty,

2) rozwód,

3) unieważnienie małżeństwa,

4) separacja,

5) podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami,

6) kontakty z dzieckiem,

7) ustalenie miejsca pobytu dziecka,

8) zaspokajanie potrzeb rodziny, o ustalenie pochodzenia dziecka,

9) zaprzeczenie pochodzenia dziecka,

10) przyznanie, powierzenie wykonywania, ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie i przywrócenie władzy rodzicielskiej,

11) przysposobienie,

12) pomoc prawna przy kształtowaniu umownych ustrojów majątkowych małżeńskich (sporządzanie projektów intercyz).

sprawy spadkowe

1) pomoc prawna w ustalaniu kręgu spadkobierców ustawowych,

2) sporządzanie testamentów w tym dokonywanie zapisów i poleceń,

3) wydziedziczanie,

4) prowadzenie postępowań o stwierdzenie nabycia spadku,

5) ustalenie zakresu odpowiedzialności za długi spadkowe,

6) przyjmowanie lub odrzucanie spadku,

7) prowadzenie postępowań o dział spadku,

8) dochodzenie zachowku oraz roszczeń zapisobierców,

9) kwestionowanie ważności testamentu,

10) postępowanie o uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia,

umowy dotyczące spadku,

sprawy pracownicze

1) nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy,

2) sporządzanie umów o zakazie konkurencji,

3) wypadki przy pracy,

4) legalizacja pracy i pobytu obywateli państw trzecich,

5) prowadzenie spraw sądowych (o ustalenie istnienia stosunku pracy, o wynagrodzenie za pracę lub inne świadczenia, o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, o ekwiwalent pieniężny za urlop, o zapłatę odprawy, o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, o przywrócenie do pracy, o odszkodowanie za nieuzasadnione lub niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę, o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, o zadośćuczynienie pieniężne w przypadku mobbingu, o odszkodowanie w przypadku mobbingu, o sprostowanie świadectwa pracy, o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracodawcę wskutek niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy).

ZUS i KRUS

1) emerytury,

2) wcześniejsze emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach,

3) renty,

4) doradztwo w czasie i po kontroli ZUS w firmie,

5) odwołania i reprezentacja Klientów przed sądami w kwestiach spornych z ZUS,

6) reprezentacja Klientów w sprawach o przeniesienie odpowiedzialności za długi wobec ZUS na członków zarządu spółki,

7) wnioski o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości wobec ZUS

 

W naszej ofercie mieści się:

  • udzielania porad prawnych (zarówno porad o charakterze profilaktycznym, jak i dotyczących już zaistniałych problemów),
  • pomoc prawna w rozstrzyganiu sporów na drodze pozasądowej,
  • reprezentowanie klientów przed sądami powszechnymi, a także przed Sądem Najwyższym,
  • reprezentowanie klientów przed organami administracji oraz sądami administracyjnymi, włącznie z Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • przygotowywanie pism, począwszy od etapu przesądowego (np. wezwań), poprzez pisma procesowe, w tym środki zaskarżenia (odwołania, apelacje, skargi, zażalenia itd.),
  • prowadzenie negocjacji, wystawianie opinii i przygotowanie projektów umów.